+ 5°C
logo

Izlo­žba o Bo­ri­sla­vu Gri­go­ro­vi­ću u Mu­ze­ju Na­rod­nog po­zo­ri­šta

Izlo­žba o ju­go­slo­ven­skom po­zo­ri­šnom, TV i film­skom re­di­te­lju, glum­cu i sce­na­ri­sti, profesoru Bo­ri­sla­vu Gri­go­ro­vi­ću, au­torke Dra­gi­ce Ga­će­še, bi­će otvo­re­na 29. de­cem­bra u 18 ča­so­va u Mu­ze­ju Na­rod­nog po­zo­ri­šta. 

Address
Dositejeva 2, Beograd, Srbija
29/12/2021
18:00 - 00:00
Više informacija
Preostalo vreme:
dana
sati
minuta
sekundi

Izlo­žba o Bo­ri­sla­vu Gri­go­ro­vi­ću u Mu­ze­ju Na­rod­nog po­zo­ri­šta

OTVARANJE IZLOŽBE O BORISLAVU GRIGOROVIĆU

 

Izlo­žba o ju­go­slo­ven­skom po­zo­ri­šnom, TV i film­skom re­di­te­lju, glum­cu i sce­na­ri­sti, profesoru Bo­ri­sla­vu Gri­go­ro­vi­ću, au­torke Dra­gi­ce Ga­će­še, bi­će otvo­re­na 29. de­cem­bra u 18 ča­so­va u Mu­ze­ju Na­rod­nog po­zo­ri­šta.

Pri­ka­za­će re­tro­spek­ti­vu stva­ra­la­štva ovog ve­li­ka­na, ro­đe­nog 1928. go­di­ne u Tre­bi­nju od pr­vih glu­mač­kih ko­ra­ka, pre­ko de­ce­ni­je ra­da u Na­rod­nom po­zo­ri­štu u Sa­ra­je­vu (1954-1964) ko­me je po­da­rio 30 pred­sta­va, pa sve do pre­la­ska u Na­rod­no po­zo­ri­šte u Be­o­gra­du, gde je osta­je do kra­ja svo­je ka­ri­je­re.

U dva na­vra­ta je bio vr­ši­lac du­žno­sti di­rek­to­ra Dra­me u Na­rod­nom po­zo­ri­štu u Be­o­gra­du, a bio je i član Na­ci­o­nal­ne ko­mi­si­je za ITI pri UNESCO-u i po­kre­tač ma­ni­fe­sta­ci­je „Du­či­će­ve ve­če­ri po­e­zi­je“ u rod­nom gra­du.

Ostva­rio je vi­še od 100 re­ži­ja, a bio je i pro­fe­sor re­ži­je na Aka­de­mi­ji umet­no­sti.

Pre­mi­nuo je u sep­tem­bru 2010. go­di­ne u Be­o­gra­du.

Po­se­ti­o­ci će mo­ći da po­gle­da­ju izlo­žbu u vre­me ra­da Mu­ze­ja Na­rod­nog po­zo­ri­šta, kao i pri­li­kom do­la­ska na ve­čer­nje pred­sta­ve na Ve­li­koj sce­ni.

Do­bit­nik je sle­de­ćih na­gra­da i pri­zna­nja:

  • Še­sto­a­pril­ska na­gra­da gra­da Sa­ra­je­va 1962. go­di­ne za re­ži­ju dra­ma „Za­u­sta­vlji­vi uspon Ar­tu­ra Uia“ B. Breh­ta, „Bi­lo ih je se­dam“ V. Ho­la i „Ot­kri­će“ D. Ćo­si­ća.
  • Pla­ke­ta „Šek­spi­ro­va pro­sla­va“, Sa­ra­je­vo (1564-1964)
  • Na­gra­da Na­rod­nog po­zo­ri­šta za se­zo­nu 1979/80 za re­ži­ju ko­ma­da „Strah i na­da Na­de­žde Man­delj­štam“
  • Na­gra­da „Jo­a­kim Vu­jić“ 1987. go­di­ne
  • Pla­ke­ta Na­rod­nog po­zo­ri­šta 1993. go­di­ne
  •  Pe­čat Na­rod­nog po­zo­ri­šta 2009. go­di­ne
  •  Zlat­ni Be­o­čug
  •  Na­gra­da „Jo­van Ba­ta Put­nik“

Svi programi u Narodnom pozorištu, uz ograničen broj mesta za publiku, održavaju se uz poštovanje svih mera zaštite koje propisuje Krizni štab u vezi sa epidemijom virusa korona.

 29-12-20211640736000test